X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1387/10/09
تعریف- اهداف و اوصاف ازدواج

1-     تعریف ازدواج:

ماده 60 قانون مدنی افغانستان ازدواج را چنین تعریف نموده است که ( ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردینده ، حقوق و واجبات طرفین را به وجود می آورد).

2-     اهداف و مزایایی ازدواج:

ازدواج از نظر فقهای اسلامی دارای یک سلسله اهداف و مزایائی می باشد، که مهمترین آن قرار ذیل است.

الف – ازدواج از یکطرف با عث راحت نفس و رفع تشوشات روحی جانبین میگردد و از جانب دیگر از انحرافات جنسی افراد جلوگیری می نماید.

ب – در صورت ازدواج های قانونی توالد بصورت نورمال و طبعی صورت گرفته و از اخلال نظم جامعه که از اثر ازدواج های غیر قانونی بوجود میاید،  جلوگیری مینماید . ازدواج های قانونی خاصتاً از نگاه تربیه اطفال دارای اهمیت بسزا بوده و با در نظر داشت همین اهداف شریعت اسلام به ازدواج های شرعی تاکید فرموده، چنانچه حضرت رسول اکرم (ص) در حدیثی چنین می فرماید: ( نکاح یا ازدواج از جمله سنت های من است . پس کسیکه از ازدواج امتناع ورزد، از جمله امت های من نیست)

 

3-     اوصاف ازدواج:

از نظر فقهی های اسلام ازدواج دارای یک سلسله اوصاف می باشد که به نام حکم تکلیفی یا وصف شرعی ازدواج یاد میگردد که در پنج حالت ذیل مطرح می شود.

1.3- در صورتیکه شخص توان مالی و جنسی داشته باشد ، و در حالتی قرار داشته باشد که اگر ازدواج ننماید بصورت یقین به اعمال خلاف عفت دست خواهد زد، ازدواج بالای او فرض است.

2.3- در صورتیکه شخص توان جنسی و مالی داشته باشد ،که اگر ازدواج ننماید به گمان اغلب مرتکب اعمال نا مشروع خواهد شد، در این صورت ازدواج بالای او واجب میباشد.

3.3- در صورتیکه شخص توان مالی و جنسی داشته باشد ولی از نقطه نظر مباشرت جنسی بتواند خود را کنترول نماید در این حالت ازدواج بالای او سنت است.

4.3- در حالتیکه شخص توان جنسی داشته باشد ولی توان مالی به اندازه لازم را دارا نباشد اگر ازدواج نماید ، به گمان اغلب زوجه اش این ناحیه متضرر خواهد شد ازدواج بالای او مکروه است.

5.3- شخص در حالتی قرار داشته باشد که نه توان مالی و نه توان جنسی داشته باشد در صورت ازدواج زوجه به صورت یقینی متضرر خواهد شد در این صورت ازدواج به کلی حرام است.

free counters

کد بارش قلب