X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/02/13
چرا بیکاری وجود دارد ؟

چرا بیکاری  وجود دارد ؟ 

  قسمیکه اندازه گیری بیکاری  وبعضی تفسیر ارقام واعداد مربوط به بیکاری  را اشاره کردیم ، حال دلایل وجود بیکاری  راتحت مطالعه قرار می دهیم . دربیشتر بازارها ،قیمت ها انقدر تعدیل می شود تابرابر ی بین عرضه وتقاضا رابرقرار کنند . دلایل  وجود بیکاری  متفاوت است که می توان به تعداد ازآنها اشاره کرد. این عوامل بناً به نظر برخی اقتصاد دانان ،عبارتند از قانون کار ،قانون حد اقل دستمزد کار،جستجوی کار ،اتحادیه های کار گری می باشد .

 قانون کار : بنابر نظر اقتصاد دانان نیروی کار ،قانون کاریکی ازعوامل ایجاد بیکاری  است . به اعتقاد این افراد قانون کاربطور یکطرفه وبدون توجه به وضعیت اقتصادی بنفع کارگران وضع شده است .

حقوق کارفرمایان  درین قانون نادیده گرفته شده است ،البته این کا رفرمایان هستند که باید کارگرانرااستخدام کنند . درسرتا سر قانو ن کارموارد متعددی بعنوان تعهد کارفرما درج شده است .کار فرما یان نمی توانند کارگرانرا اخراج کنند ،حتی اگر کارخانه دروضعیت نا مناسب قرار گرفته باشد . بدیهی است که بابسط تولید کارفرمایا ن تقا ضا ی بیشتر برای نیروی کاردارند وبا قبض تولید باید ازنیروی کاربکاهند . اما قانون کاراین کاراین گونه اجازه ای را به کارفرما یان نمی دهند .

    کارفرمایا ن از طرف مختلف قانونی ممکن است بخواهند ازدست این قوانین شدید رهایی یابند . مثلاًکارگرانرابرای 90 روز استخدام می کنند ودرین  صورت تعهدات قانون کار دیگر لاز م به اجرا نیست . هرسه ماه یکبار قرارداد بین کارفرما وکارگر تجدید می شود . طبعاًاین مصارف نا خواسته ای را بر کارفرمایا ن وتولید کنند گان تحمیل می کنند.

 حد اقل دستمزد: حد اقل دستمزد در هر سال توسط کمسیون مرکب ازوزارت کارودیگرکار شناسان تعین میشود . بناً به عقید ه دست اندر کاران اقتصاد نیروی کار این حد اقل دستمزد بیش از دستمزد تعادلی است . البته حد اقل دستمزد نمی تواند عامل اصلی در ایجا د بیکاری  باشند ،اما دربین گروه نًوجوانان وکسانیکه به تازه گی وارد بازار کار شد ه اند تأثیر آن مهم است. به هر حال ،بررسی قانون حد اقل دستمزد شروع خوبی جهت تجربه وتحلیل دلایل بیکاری  است .

    هنگامیکه حد اقل دستمزد باعث میشود تا دستمزد دربالاترازسطحی که برابر ی عرضه وتقاضا را بر قرار می کند باشد ،نتیجه اش مقدار بیشتر عرضه نیروی کار ومقدار کمتر تقاضا نیروی کارنیست به سطح تعادلی است . مازا د نیروی کارایجاد مشود . چون تعداد کارگران خواهان کار،بیشتر ازکار موجود است ،لذا برخی از کار گران بیکار می ما نند .

       اما این مهم است که حد اقل دستمزد راعامل اصلی بیکاری  ندانیم ،زیرا بیشتر کار گران دارای دستمزدهای بمراتب بالاتر از حد اقل دستمزد هستند . قانون حد اقل دستمزد درمورد نیروی کار بدون تجربه وکم مهارت بیشتر صادق است . قانون حداقل دستمزد رامیتوان یکی از عوامل مهم بیکاری  دربین گروه ازکارگران دانست .

اتحادیه ها ی کارگری : یک اتحادیه کارگری جمعیتی ازکارگرآنست که با کارفرمایان درخصوص دستمزد وشرائط کاربه  مذاکره وموافقه می پردازند . فیصدی کارگران که دراتحادیه های کارگری عضویت دارند دردست نیست .مثلاًدرکشور ایالت متحده حدود 16 فیصد ازکارگران دراتحادیه ها عضویت دارند ،این رقم در دهه 1940 و 1950 حدود 33 فیصد بو د.

     اتحادیه های کارگری شبه کارتل هستند . شبه هر کار تل ،اتحادیه های کارگری ،گروهی ازفروشندگان هستند که باهم کارمی کنند واعتقاد دارند که قدرت مشترک آنها دربازار بیشتر موثیر است .بیشتر کارگران در اقتصاد،دستمزد ها  وشرائط کاررا به تنهائی با کار فرما در میان می گذارد ،اما اتحادیه های کارگری ،دسته جمعی کارمیکنند .

 اتحادیه کارگری به منظور دستمزد بیشتر ودیگر مزایای کاربا کا ر فرما به مذاکره می پردازند. چنانچه باکارفرما به توافق نرسند میتوانند نیروی کار رااز کارکردن منع کنند که به آن اعتصاب می گویند . دستمزد ی که اتحادیه های کارگری برای اعضای اتحادیه درخواست میکنند معمولاًازدستمزد کارگران خارج ازاتحادیه بیشتر است .

   هنگامیکه اتحادیه کارگری دستمزد رابه بیش از سطح تعادلی افزایش میدهد،مقدار عرضه نیروی کار بیشتر ومقدار تقاضا بری نیروی کار کمتر می شود . نتیجه کاهش دراشتغال است .کارگرانی که کاردارند،دروضعیت بهتری قرارمی گیرند وکارگرانی که قبلاًشاغل وحال بیکار هستند در وضعیت بدتر قرار می گیرند.

    کارگران خارج ازاتحادیه های کارگری به دو صورت می توانند به این وضعیت عکس العمل نشان دهند . برخی ازآنها بیکار می مانند ومنتظر میشوند تا به عضویت اتحادیه دربیایند ودستمزد ومنافع بیشتری کسب کنند . درنتیجه کارگران عضویت اتحادیه منافع ناشی ازمذاکره وموافقه دسته جمعی رانصیب خوی کنند وکارگران دیگر بخشها که عضو اتحادیه نیستند این مصارف رامتحمل میشود.

جستجوی کار: جستجوی کارعامل قراردادن کارگردرکارمناسب است . اگر تمام کارگران ازیک کیفیت برخوردار باشند وهمه کارها هم شبیه هم باشند ،جستجوی کارمشکلی ایجاد خواهد کرد . اما درواقع ،کارگران درعلایق ومهارت تفاوت دارند وکارها نیز دارا ی خصیصه های متفاوت هستند . اطلاعات مربوط به کارگران درجستجوی کاروشغل های خالی به طور بسیار کندی بین فعالیت گاه ها وخانواده پراگنده میشود . کارگران درجستجوی کار مناسب هستند واین مدت بیکار خواهندماند.

free counters

کد بارش قلب