زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/02/22
اهداف و سیاست های اقتصادی

 

اهداف اقتصادی را که اکثر ممالک جهان تعقیب مینمایند، قرار ذیل است:

1 – رشد اقتصادی : یعنی تولید بیشتر اجناس و خدمات ویا افزایش در کمیت تولید را رشد اقتصادی مینامند.

2 – انکشاف اقتصادی : بهبود در کیفیت محصولات و خدمات، انکشاف اقتصادی  ویا توسعه اقتصادی گفته میشود.

3 – استخدام کامل : ایجاد فرصت های مناسب کاری برای واجدین و نیروی فعال جامعه.

4 – کارآیی اقتصاد : یعنی ارضای اعظمی خواسته ها با استفاده از منابع محدود.

5 – ثبات سطح قیم : جلوگیری از صعود و نزول در سطح عمومی قیم.

6 – آزادی اقتصادی : تضمین شرایط مساعد و مناسب برای تحقق فعالیت های اقتصادی .

7 – توزیع عادلانه عاید : توزیع عاید در جامعه باید طوری باشد که فاصله بین طبقه فقیر و طبقه ثروتمند کوتاه تر گردد.  

8 – تأمین اقتصادی : سیاست اقتصادی امن اقتصادی را برای کسانیکه قادر نیستند حداقل مزد بدست آرند ، تهیه بدارد.

9 – بیلانس تجارت : هدف دیگر سیاست اقتصادی داشتن بیلانس متعادل و موزون تجارت میباشد، یعنی سعی گردد تا سطح صادرات یک کشور بیشتر از سطح واردات آن گردد.

10 – رفاه : رسیدن به رفاه و ارتقاء سطح زندگی از اهداف مهم و همیشگی اقتصاد شمرده میشود.

free counters

کد بارش قلب