زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/03/31
روش میکرو و ماکرو

منظور از تحلیل میکرو اقتصادی بررسی بر اساس کمیت های جزئی و بطور انفرادی (مصرف کننده، پس انداز کننده و...) است و منظور از تحلیل ماکرو اقتصادی تجزیه و تحلیل بر مبنای کمیت های  کلی و به مقیاس گروه ها مانند : مصرف کنندگان ، پس انداز کنندگان، و بلاخره جوامع اقتصادی است.

     

این دو شاخه تجزیه و تحلیل اقتصادی در عین حال مستقل از هم و وابسته به هم هستند. و بدین ترتیب است که هر یک ، موضوع تحقیقات و عمل مستقل را تشکیل میدهد . ولیکن ، از آنجا که اغلب عقیده بر این است که کمیت های کل و کلان از مجموع کمیت ها و واقعیات جزئی و خورد بوجود میایند ، لذا بین دو روش میکرو و ماکرو اقتصادی گاهی رابطه همبستگی بسیار شدید وجود دارد. این دو روش در اقتصاد جدید بیشتر مورد توجه میباشد.

 

free counters

کد بارش قلب