زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/09/16
انسان کیست؟

یکی از سوالاتیکه ذهن انسان را پیوسته مشغول نگهداشته و او را به فکر و اندیشه فرا خوانده و یا به مطالعه و تحقیق کشانیده اینست ، که ما کی هستیم و چرا آفریده شده ایم؟ این سوال هر فرد را بدون در نظر داشت سن، طبقه، شغل و یا کسب و کار به تفکر و تامل فرا خوانده است. راستی ما چرا آفریده شده ایم؟ چه صفتی ما را از دیگر مخلوقات روی زمین متمایز میکند؟ ما کی هستیم و هدف از زندگی ما در روی زمین چیست؟ از کجا آمده و به کجا روانیم ؟ انسان کیست؟ نظر فلاسفه قدیم در مورد انسان همانا ناطق بودن اوست و یا اینکه انسان حیوان است دارای احساس، چون حیوانات نمی توانند تکلم کنند و یا اگر حیوانی شاید مرگ همنوع خود باشد همچو انسان متاثر نمیشوند. صحبت از انسان بدون در نظر داشت خالق یا خدا به نتیجه سازنده نمیتواند برسد، چه انسان بدون خدا موجودیست راه گم کرده که اسلام آنرا ثبوت کرده است.

free counters

کد بارش قلب