زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/09/28
ایدیولوژی

مفهوم ایدئولوژی یا جهان‌بینی در علوم اجتماعی بسیار بحث انگیز و فرّار است.

می‌توان برداشت‌های موجود از ایدئولوژی را در چهار دسته گنجانید:

۱. ایدئولوژی نوعی اندیشه انحرافی کاذب است، مانند «آگاهی» سوژه های انسانی در جامعه‌ی سرمایه‌داری.

این تعریف که از نظر شناخت شناسی منفی است، مشخصا از سوی مارکس و انگلس عنوان شده است و در متن مقدمه 1859 انگلس آمده است. همچنین در نظریه‌های پسامارکس نظیر مارکسیسم هگلی ِ گئورگ لوکاچ و نقد کارل مانهایم بر پیش‌داوری‌های ماتریالیسم تاریخی حضور دارد.

۲. ایدئولوژی مجموعه‌ای است از نظرات، اعتقادات و نگرش‌ها : مانند جهان‌بینی ِ یک طبقه یا گروه اجتماعی.

این تعریف از نظر اجتماعی نسبی است.

۳. «ایدئولوژی نظری» یک نظام فکری کم و بیش آگاهانه. 

ایدیولو‍ی

این تعریفی محدود از ایدئولوژی است که تا دهه ۱۳۶۰ (میلادی) برداشت غالب از مقوله ایدئولوژی در بحث‌های فلسفی و سیاسی بود.

۴. «ایدئولوژی عملی» که رسانه‌ی کمابیش ناآگاهانه‌ی رفتارهای مرسوم محسوب می‌شود.

این تعریفی مبسوط است که توسط مارکس مطرح شده است و بعدها آنتونیو گرامشی و لویی آلتوسر آن را توسعه داده‌اند. این برداشت، از دهه ۶۰ به بعد مقبول‌تر بوده است.

free counters

کد بارش قلب