زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1390/12/20
انسان کیست؟

یکی از سوالاتیکه ذهن انسان را پیوسته مشغول نگهداشته و او را به فکر و اندیشه فراخوانده و یا به مطالعه و تحقیق کشانیده است، که ما کی هستیم و چرا آفریده شده ایم؟ این سوال هر فرد را بدون در نظر داشت سن، طبقه، شغل و یا کسب و کار به تفکر و تامل فرا خوانده است. راستی ما چرا آفریده شده ایم؟ چه صفتی ما را از دیگر مخلوقات روی زمین متمایز میکند؟ ما کی هستیم و هدف از زندگی ما در روی زمین چیست، از کجا آمده و به کجا روانیم، انسان کیست ؟ نظر فلاسفه قدیم در مورد انسان همانا ناطق بودن اوست و یا این که انسان حیوانی است دارای احساس، چون حیوانات نمی توانند تکلم کنند و یا اگر حیوانی شاید مرگ همنوع خود باشد همچو انسان متاثر نمیشوند . صحبت از انسان بدون در نظر داشت خالق یا خدا به نتیجه سازنده نمیتواند برسد، انسان بدون خدا موجودیست راه گم کرده. و دین اسلام بهتر روی تشریح این موضوع پرداخته است.

free counters

کد بارش قلب