زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1391/12/06
خدایا شکر

خدایا شکرت

من می توانم تمام زیبایی های اطرافم را ببینم
کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست.

...
خدایا شکرت

من میتوانم راه برم
کسانی هستند که هیچوقت نتوانستند یک قدم بردارند

خدایا شکرت

که دل رئوف و شکننده ای دارم
کسانی هستند که این قدر دل شان سنگ شده که هیچ محبت و احساسی را درک نمیکنند

خدایا شکرت

به من این شانس را دادی که بتوانم به دیگران کمک کنم
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به من داده ای بی بهره اند

خدایا شکرت

من می توانم کار کنم
کسانی هستندکه برای کوچکترین نیازهای روز مره شان هم به دیگران محتاجند

خدایا شکرت

که کسی هست که من را دوست دارد
کسانی هستند که بود و نبودشان برای هیچکس مهم نیست.

خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکر
free counters

کد بارش قلب