X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/02/22
تعاریف رهبر

 

n      اقدام برای ترغیب دیگران به تلاش مشتاقانه برای نیل به اهداف معین را رهبری گویند.     یت دیویس   1981 )

n      فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت تحقق اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می دهد رهبری گفته میشود. (تـری   1977 )  

n      تحت تاثیر قرار دادن دیگران برای کسب هدف مشترک را رهبری گویند.       (کونتز   1988 )  

n      رهـبری بعـنوان یک فرایــنـد بـه معـنی استفـاده از نفوذ بـدون زور بـرای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضاء یک گروه در جهت تحقق هدف است و به عنوان یک صفـت به معنی مجمـوعه ای از ویژگی هایست که بـه کسانی که چنین نفـوذی را با موفقیت بکار می برند نسبت داده می شود.              (مورهد گریفین)

n      رهبر کسی است که جهت اصلی حرکت را معین می کند, مشتری محوری را درسطح سازمان ایجاد می نماید, دیدگاه شفاف, واضح و قابل درک را در سازمان تصویر  کرده و انتظارات بسیار بالایی را از سازمان در جهت رسیدن به دیدگاه دارد.

n      رهبری عبارت از پروسه نفوذ اجتماعی میباشد که در نتیجه آن رهبر قادر میگردد تا بخاطر انجام دادن یک وظیفه و رسیدن به هدف طالب کمک از پیروان گردد.

n      رهبر کسی است که از طریق هدایت, الهام بخشی و توانمند سازی پیروان خود موجبات دستیابی به اهداف سازمان را فراهم می نماید.

n     

n      رهبر فردی است که مسئولیت اصلی شکل گیری, ترویج, حفظ و تفهیم ارزشهای سازمانی را بر عهده دارد.

n      رهبر کسی است که اگر کاری را طلب کند می تواند دیگران را وادار سازد تا آنرا از روی میل انجام دهند. همه رهبران صاحب آرمان و رویایی روشن هستند که از ارزشها و صلاحیتهای شخصی آنان نشأت گرفته و پیروانشان نیز در این آرمانها سهیم می باشند.

n     

free counters

کد بارش قلب