X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/04/08
کنترل زمان خبر با مقایسه سرعت خواندن و حجم خبر:

کنترل زمان خبر با مقایسه سرعت خواندن و حجم خبر:

به منظور آماده شدن برای اجرای یک بخش خبری باید از تعداد تقریبی صفحات و سطر هایی که قرار است در زمان تعیین شده بخوانید ، اطلاع داشته باشید . برای رسیدن به این نتیجه باید بدانید هر خط را در چند ثانیه می خوانید و بعد، تعداد خطوط را در آن زمان ضرب کنید.

معمولاً گویندگان خبر هر خط را بین 5- 7 ثانیه می خوانند.

در پایان به عدد به دست آمده، زمان سلام، خداحافظی و آدرس های رادیویی را نیز اضافه کنید.

استفاده از الگو های مناسب ارتباطی:

گوینده می تواند علاوه بر بیان و اجرای خبر، با استفاده از لحن ، سکوت و صدا های محیطی و ... اثر پیام خود را افزایش دهد. پیام چیزی بیش از لغات و نوشته هاست. گوینده باید بتواند با تنوع هیجانی و عکس العمل های مناسب پیام را منتقل کند. برای انتقال موثر پیام ، باید معنی و مقصود پیام به خوبی درک شود تا ارائه آن پیام گوینده بتواند معنای واقعی پیام را منتقل کند. گوینده گانی که تجربه بیشتری دارند این ویژگی را بهتر رعایت می کنند. برای این که این اقدام را به طور موثر بیاموزید و به کار بندید به نکات ذیل توجه کنید:

1.    در نخستین گام باید لغات کلیدی متن یا پیام را تشخیص داد. معمولاً کسانی که در جریان وقایع و امور هستند ، مطالب مربوط به آن حوزه ها بدیع تر درک کرده و لغات کلیدی را به زودی تشخیص می دهند. بهترین دلیل است که در مباحث تخصصی مثل ورزش، کسانی که ورزش و اهمیت وقایع و نکات ظریف آنرا می شناسند درین امر موفقتر هستند. با تشخیص لغات کلیدی می توان در هنگام ارائه پیام ، با تاکید بر آن ها یا حس پیام را به درستی منتقل نمود.

2.     در گام بعد باید وجوه متن یا پیام را تشخیص دهیم یعنی آیا پیام ، یک پیام معمولی یا واقعی یا احساس بر انگیز یا ناگوار یا هیجان برانگیز یا با مزه و یا با خنده می باشد. با آگاهی ازین مطلب ، آن را بهتر درک می کنیم.

و در نهایت هدف متن یا پیام ، باید شناخته شود. متن یا پیام میتواند تشویق کنند، اطلاع دهنده ، تفریحی یا حتی اخطار دهنده باشد. اگر ارتباط دهنده، هدف پیام را به خوبی درک نکند ممکن است تنواند آنرا به خوبی منتقل کند.

free counters

کد بارش قلب